Close

Οικοδομικές Άδειες

Σύμφωνα με την νέα ισχύουσα νομοθεσία, η οικοδομική άδεια μετονομάστηκε πλέον σε άδεια δόμησης. Πριν την άδεια δόμησης προηγείται όμως η έκδοση της έγκρισης  δόμησης, στα πλαίσια της οποίας πιστοποιείται αρχικά, ότι είναι δυνατόν να λάβει χώρα η επιθυμητή κατασκευή. Η άδεια δόμησης εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης(πρώην Δ/νση Πολεοδομίας) και είναι απαραίτητη για την έναρξη και την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών. Έτσι, η άδεια δόμησης απαιτείται τόσο για την ανέγερση νέας οικοδομής όσο και για προσθήκες κατασκευών, αλλά ακόμη και για επισκευαστικές εργασίες και ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων. Επιπλέον, είναι απαραίτητη και για την αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού.

 

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης προβλέπεται από τον Νομοθέτη κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, μελέτες και έγγραφα, και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές. Ήδη στα πλαίσια της αδειοδότησης προβλέπεται η ανάθεση των υπηρεσιών επίβλεψης στους αρμόδιους μηχανικούς.

 

Το τεχνικό γραφείο μελετών συνεργάζεται με έμπειρους Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες Μηχανικούς με αποτέλεσμα να μπορεί να αναλάβει για εσάς όλες εκείνες τις ενέργειες με σκοπό την αδειοδότηση και υλοποίηση του οικοδομικού έργου.

εργοτάξιο και οικοδομές
εργοτάξιο

Ενδεικτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν σε :

λίστα με τσεκ  Τοπογραφικά διαγράμματα

λίστα με τσεκ  Αρχιτεκτονική μελέτη

λίστα με τσεκ  Μελέτη ηλεκτρολογικών

λίστα με τσεκ  Μελέτη θέρμανσης

λίστα με τσεκ  Μελέτη ύδρευσης

λίστα με τσεκ  Μελέτη αποχέτευσης

λίστα με τσεκ  Μελέτη κλιματισμού-ψύξης

λίστα με τσεκ  Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)

λίστα με τσεκ  Μελέτη καυσίμου αερίου

λίστα με τσεκ  Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων

λίστα με τσεκ  Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας

λίστα με τσεκ  Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

Επιπλέον, αναλαμβάνεται από συνεργάτες μηχανικούς η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Π.Ε.Α.)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), ο οποίος εκδόθηκε στις 9/4/2010(Φ.Ε.Κ. 407/9-4-2010) και του Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη  μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», καθίσταται απαραίτητη η έκδοση Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.(Π.Ε.Α.) για όλα τα νέα ή ριζικώς ανακαινισμένα κτίρια, καθώς και για τα υφιστάμενα κτίρια σε οποιαδήποτε περίπτωση αγοραπωλησίας ή μίσθωσης.

 

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.:

λίστα με τσεκ  Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου, σε σύγκριση με το κτίριο αναφοράς.

λίστα με τσεκ  Αναγράφει τη ετήσια κατανάλωση του κτιρίου, τις ενεργειακές του απαιτήσεις, την πρωτογενή ενέργεια που καταναλώνεται, και τις πραγματικές του εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα(CO2)

λίστα με τσεκ  Φέρει συστάσεις από τον μηχανικό-μελετητή για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η ισχύς ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι 10 έτη. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν την πάροδο των 10 ετών, όπου η ισχύς του Π.Ε.Α. λήγει με την περαίωση των εργασιών ανακαίνισης οπότε και πρέπει να εκδοθεί εκ νέου.

 

Το τεχνικό γραφείο μελετών αντιμετωπίζοντας σφαιρικά τις ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων και λαμβάνοντας εξίσου όλους εκείνους τους παράγοντες που συντελούν σε αυτές, μπορεί να γνωμοδοτήσει-εκδώσει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), με κριτήριο την ουσιαστική αναβάθμιση των κτιριακών κατασκευών, την ταχεία διεκπεραίωση σε συνδυασμό με τις βέλτιστες πρακτικές ανάλυσης.

 

Ειδικότερα,

λίστα με τσεκ  Πραγματοποιείται επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του ακινήτου.

λίστα με τσεκ  Συλλέγονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα

λίστα με τσεκ  Πραγματοποιείται αυτοψία στο ακίνητο

λίστα με τσεκ  Πραγματοποιείται η αναγκαία μελέτη(σχεδιασμός & υπολογισμοί) για την έκδοση του Π.Ε.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
εικόνα για το προγραμμα εξοικονομώ κατ οικον

Η πλέον καθαρή μορφή ενέργειας είναι η… μη χρήση ενέργειας. Στη βάση της λογικής αυτής, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου αποτελεί μονόδρομος. Ο κτηριακός τομέας στην Ελλάδα έχει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας λόγω του ότι η πλειοψηφία του κτηριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980.

 

Τα επιδοτούμενα προγράμματα «εξοικονόμηση κατ’ οικον» δίνουν την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ακινήτων να βελτιώσουν ενεργειακά το κτίριό ενδιαφέροντος τους με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση την εξοικονόμηση χρημάτων για αυτούς αλλά και την αύξηση της αξίας του ακινήτου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με στοχευμένες παρεμβάσεις τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, όσο και στα συστήματά του επιτυγχάνεται  ελαχιστοποίηση των απωλειών του κτιρίου και ενεργειακή βελτίωση των συστημάτων αυτού . Οι παρεμβάσεις αυτές ενδεικτικά αφορούν:

λίστα με τσεκ  Αντικατάσταση κουφωμάτων

λίστα με τσεκ  Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

λίστα με τσεκ  Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

λίστα με τσεκ  Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να αποφέρουν άμεσα ενεργειακά και άλλα οφέλη σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για δωρεάν αξιολόγηση επιλεξιμότητας της αίτησής  σας.